از گذشته تا ادامه

آدم است دیگر، گاهی دلش می خواد بنویسد

از گذشته تا ادامه

آدم است دیگر، گاهی دلش می خواد بنویسد

نه به خاطر دارم چگونه از یکدیگر خداحافظی کردیم، نه این که چگونه در نور چراغی که روی سقف می درخشید و در سکوتی که روحم را می خراشید، تنها ماندم.

۳ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

این منم!

۲۶
دی

  • مسعود رستمی


ای امام رئوف، سلام

یاد گرفته ام هرچه می خواهم از تو بخواهم، تو را با ضمانت آن آهو شناخته ام، تو مهربانی

ولی من

ولی من بد کرده ام، به خودم و به تو

و به خدای خودم که پیشوایی چون تو برایم قرار داد

و من قدر ندانستم

سر سفره شما بزرگ شدم

اما نمی دانم چه شد که پیرویی شیطان کردم، او که دشمن آشکاری است برای ما

نمی دانم چرا نمک دان شکستم

اما

اما می خواهم برگردم

می دانم که پیرو خوبی نبوده ام

داشتن امامی همچون شما افتخاری است که خداوند به ما داده است و منت بر سر ما دارد

و اما برای شما، داشتن پیرو و شعیه ای همچون من

به جز ناراحتی و تاسف چیزی نداد

اما حال امده ام که برگردم

آمده ام که بخواهم

و یاد گرفته ام که تو می دهی

من تو را می خواهم

من آهو می شوم، تو بیا و ضمانت کن

دستم را بگیر


  • مسعود رستمی

  • مسعود رستمی